Thursday 20 July 2017

Happy International Chess Day !!

Yes - today really is International Chess Day